Thursday 12 February 2009

Alfred Cheney Johnston, Ziegfeld Girls


Ziegfeld Girls , originally uploaded by myvintagevogue.

No comments: