Wednesday, 18 November 2009

Jay V. Jay, "Modish Mitzi", 1920's


Jay V. Jay, "Modish Mitzi", 20's, originally uploaded by Gatochy.

Jay V. Jay, "Modish Mitzi", 20's

No comments: